1. PBS Turbo
 2. ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Obecné Informace pro uchazeče o zaměstnání

a) Informace o ochraně údajů

Ochrana vašich osobních práv při zpracování vašich osobních údajů je pro společnost MAN ES nejdůležitější. Osobní údaje získané při návštěvách našich kariérních webových stránek zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy země, ve které má správce údajů sídlo. Kromě toho se všechny společnosti skupiny MAN ES zavázaly ke komplexní a jednotné ochraně osobních údajů. To zaručuje, že úroveň ochrany poskytovaná v rámci skupiny MAN ES je po celém světě srovnatelná s normami Evropské unie.

b) Správce údajů a kontakt

Správcem údajů pro vaše údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je: MAN Energy Solutions SE Německo nebo společnost v rámci skupiny MAN Energy Solutions ("MAN ES"), u které se o zaměstnání ucházíte.

V případě obecných otázek týkajících se ochrany údajů nebo výkonu vašich práv se prosím obraťte na:

Skupinová ochrana dat Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c) Zdroje údajů a osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje jsou obecně shromažďovány přímo od vás v rámci náborového procesu (přihlášky, životopisy, pohovory...). Kromě toho může MAN ES obdržet údaje od třetích stran, jako jsou personální agentury, reference poskytované bývalými zaměstnavateli nebo sociální platformy, jako je LinkedIn.

Můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 •          Kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa...)
 •          ŽIVOTOPIS (podrobnosti o vaší kvalifikaci, dovednostech, zkušenostech a historii zaměstnání...)
 •          Státní příslušnost a nárok na práci v zemi, o kterou žádáte
 •          Případně obrázek kandidáta
 •          Informace o řidičské průkazu
 •          Je-li to relevantní a pokud to povoluje zákon, informace týkající se charakteru nebo chování (test osobnosti)
 •          Je-li to relevantní a je-li to povoleno zákonem, informace o rovných příležitostech
 •          Je-li to relevantní a pokud to povoluje zákon, informace z kontrol rejstříku trestů
 •          Informace o bankovním účtu
 •          Kontaktní údaje pro případ nouze
 •          Je-li to relevantní a pokud to povoluje zákon, zdravotní informace (lékařské vyšetření)

Pokud učiníme konečnou nabídku, můžeme také zpracovat následující:

d) Účel a zákonný základ pro zpracování

Účelem zpracování vašich údajů společností MAN ES je posoudit vaši vhodnost pro pozici, o kterou jste se ucházeli, a pomoci nám rozvíjet a zlepšovat náš náborový proces. Vaše údaje o přihlášce použijeme výhradně pro výběrové řízení na pracovní pozici, na kterou jste se přihlásili, nebo pro jiné pracovní příležitosti, pokud jste s tím výslovně souhlasili.

Zákonným základem zpracování je plnění smlouvy nebo podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy. V některých případech se správce údajů může během náborového procesu spolehnout také na svůj oprávněný zájem nebo váš souhlas s konkrétními procesy.

e) Screening před nástupem do zaměstnání pro všechny nové zaměstnance

MAN ES provádí kontroly spolehlivosti v rámci náborového procesu, aby vyhověla nejvyšším možným standardům dodržování a integrity ve svých obchodních činnostech. SPOLEČNOST MAN ES musí zajistit, aby potenciální pracovníci plnili své úkoly v souladu s vysokými etickými standardy a zaručovali dodržovat firemní zásady společnosti, aby minimalizovali právní rizika a zabránili poškození pověsti společnosti.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely navázání pracovního poměru s vámi. MAN ES má oprávněný zájem najmout kandidáty, kteří jsou bezúhonní a jednají na základě platného práva. To je zajištěno ověřením informací, které nám poskytnete před tím, než vám bude nabídnuta pracovní smlouva.

Prověřování před nástupem do zaměstnání zahrnuje ověření vašich osobních údajů (příjmení, jméno, datum narození, adresa), předložení původního průkazu totožnosti nebo srovnatelného dokladu prokazujícího vaši totožnost a předložení původních osvědčení (osvědčení o nejvyšší úrovni vzdělání nebo výjimečně úředně ověřená kopie v listinné podobě).

Ověřuje se také, zda jste již pracovali pro společnost MAN ES a - omezeno na tento případ a v souladu s předpisy o ochraně údajů - zda jste se během pracovního poměru vážně dopustili porušení právních a úředních předpisů nebo předpisů skupiny. Za tímto účelem jsou osobní údaje získávány ve stávajícím osobním souboru za poslední tři roky, v systému oznamovatelů (omezeno na MAN ES) a v bezpečnostní databázi group security.

Rovněž se provádí srovnání s veřejně přístupným seznamem finančních sankcí podle platné rezoluce EU č. 881/2002.

Kromě toho se provádí shoda se seznamem Plea-Monitor a databází SAM s cílem identifikovat jakékoli zapojení do takzvaných oznamovaných skutečností. Seznam Plea-Monitor obsahuje jména osob, které pracovaly nebo pracují pro koncern Volkswagen v souvislosti s problematikou dieselů, například konzultantů nebo advokátů.  Z důvodů dodržování předpisů mohou být tito uchazeči přijati pouze za určitých podmínek společnosti MAN ES.

Databáze SAM amerických orgánů obsahuje jméno osob, které mohou pracovat pro MAN ES pouze jako zaměstnanci podle určitých kritérií.

Prověřování všech nových zaměstnanců před nástupem do zaměstnání provádí každé odpovědné personální oddělení a v případě potřeby také bezpečnost skupiny. Pouze omezená skupina osob interně je oprávněna k přístupu k vašim údajům a zajišťuje dodržování níže uvedené doby výmazu.

V případě neobvyklých zjištění během prověrky jsou výsledky projednány ve výboru, jehož členy je zástupce z oddělení lidských zdrojů a zástupce odborové organizace (je-li to relevantní). Výsledky diskuse jsou zdokumentovány a zadány do osobního spisu.

V případě nových zaměstnanců jsou všechny shromážděné informace týkající se kontroly spolehlivosti zahrnuty do osobního spisu, kde budou uchovávány podle doby uchovávání příslušných osobních záznamů a údajů. Data nebudou zpracovávána za žádným jiným účelem.

Veškeré shromážděné informace týkající se kontroly spolehlivosti budou vymazány pro všechny úspěšné externí uchazeče po šesti měsících a ve všech ostatních případech dle archivační doby osobního spisu.

K uzavření smlouvy musí být údaje poskytnuty.

f) Uchovávání a výmaz osobních údajů

V případě, že nejste přijati, budou vaše údaje po uzavření procesu žádosti smazány. V případě, že přijati jste, budou údaje žádosti předány do vašeho osobního spisu a vymazány po ukončení pracovní smlouvy. Všechny doby uchovávání podléhají vnitrostátním právním předpisům země, ve které se o zaměstnání ucházíte. Pro více informací kontaktujte personální oddělení.

g) Vaše práva

Kromě práva na informace o údajích, které se vás týkají, a na změnu vašich údajů máte také právo na vymazání a zablokování vašich údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud to nezakazují zákonná pravidla. Máte také právo na přenositelnost dat. Pokud vaše osobní údaje získáme a zpracujeme na základě vašeho souhlasu, máte právo odvolát souhlas, který jste udělili. Vaše odvolání souhlasu nemá žádný vliv na zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo na základě vašeho souhlasu, dokud nebylo odvolán.

Chcete-li odvolat svůj souhlas nebo uplatnit svá práva ve vztahu k vašim údajům, obraťte se na kontakt uvedený na těchto stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že účast na procesu podávání žádostí MAN Energy Solutions není možná bez zpracování vašich osobních údajů.

V případě jakýchkoli stížností máte možnost obrátit se na koordinátora pro zpracování osobních údajů.

h) Rezervace

MAN ES může toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli aktualizovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje obecné informace pro všechny žadatele po celém světě, avšak pravidla ochrany údajů se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokud vám v době podání žádosti poskytne místní personální oddělení jinou verzi "Oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání", místní verze má přednost před touto verzí.

2. Informace o těchto webových stránkách

Tímto upozorněním o ochraně údajů poskytujeme informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme při návštěvě těchto webových stránek.

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud ji lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jednu nebo více zvláštních charakteristik, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Účelem této a dalších webových stránek je poskytnout informace o vybraných společnostech skupiny MAN.

Následující informace se nevztahují na společnosti, které společnost MAN nevlastní nebo neovládá, a nevztahuje se na osoby, které společnost MAN nezaměstnává nebo jim nevydává pokyny.

3. Sběr obecných informací a anonymní užití dat

Při návštěvě našich webových stránek se automaticky shromažďují informace obecné povahy. Tyto informace obsahují typ použitého webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, navštívené webové stránky a technické informace o vaší návštěvě (https / http metoda, https / http verze, stavový kód https / http, délka přenášených dat). Jedná se pouze o informace, které neumožňují závěry o vaší osobě. Tato data jsou také generována při přístupu na všechny jiné webové stránky na internetu. Toto proto není specifickou funkcí této webové stránky.

Informace tohoto typu jsou shromažďovány pouze anonymizované a statisticky vyhodnocovány. Čím lépe rozumíme vašim požadavkům, tím rychleji najdete požadované informace na našich webových stránkách.

4. Sběr a zpracování osobních údajů

a) Jednoduchá orientace na webových stránkách
Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery uloží vaši adresu IP pro přístup, stejně jako datum a čas návštěvy jako standard.

b) Použití webových aplikací
Při používání našich webových aplikací (např. Truck konfigurátor) mohou být také uloženy informace, které vyžadují efektivní používání této aplikace (jazyk, ID relace, krok konfigurátoru, vybraná data v konfigurátoru).

c) Registrace za použití online formulářů
Jiné osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a pokud je to požadováno pro daný účel, například jako součást registrace, předplatného, dotazníku nebo soutěže.

d) Užití cookies
Soubor cookie je malá sada dat uložená v zařízení. Obsahuje údaje, jako například osobní nastavení stránky a přihlašovací informace. Tato datová sada je vytvořena webovým serverem, ke kterému se váš webový prohlížeč l připojil, a tento soubor dat vám pak bude odeslán. Obecně používáme soubory cookie k analýze zájmu o naše webové stránky a ke zlepšení uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Na naše webové stránky můžete vstoupit i bez cookies. Pokud byste chtěli pohodlně využívat naše webové stránky v plném rozsahu, měli byste však přijmout soubory cookie, které umožňují použití určitých funkcí nebo které jsou pohodlnější. Společnost MAN využívá cookies k tomu, aby její webové stránky byly uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Naše soubory cookie neobsahují žádné informace týkající se konkrétních osob.

Pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie, s použitím našich webových stránek souhlasíte s použitím těchto souborů cookie. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby ve výchozím nastavení přijímala všechny soubory cookie. Máte však možnost konfigurovat váš prohlížeč tak, aby byly soubory cookie zobrazeny před uložením nebo tak, aby byly přijaty nebo odmítnuty pouze určité soubory cookie nebo aby byly soubory cookie obecně odmítnuty.

Rádi bychom zdůraznili, že změny nastavení platí pouze pro příslušný prohlížeč. Pokud používáte jiné prohlížeče nebo změníte jiné zařízení, musí být nastavení znovu nakonfigurováno. Soubory cookie můžete ze svého paměťového média kdykoli smazat. Informace o nastavení cookie a způsobu jeho změny a také o odstranění souborů cookie naleznete v nápovědě webového prohlížeče. Následuje seznam nejčastějších typů souborů cookie a jejich účelu.

Soubor cookie relace (dočasné cookie)
Zatímco jste aktivní na webu, soubor dočasných cookie je dočasně uložen v paměti vašeho počítače. Zde je uloženo ID relace, abyste se například nemuseli při každé změně webové stránky znovu přihlašovat. Soubory cookie relace jsou smazány při odhlášení nebo jejich platnost vyprší, jakmile relaci automaticky vyprší platnost.

Trvalé nebo protokolové cookie
Trvalý nebo protokolový soubor cookie ukládá soubor na váš počítač po dobu, která je určena datem vypršení platnosti souboru. Díky těmto souborům cookie si webové stránky zapamatují vaše informace a nastavení pro další návštěvu. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější přístup, protože již nemusíte konfigurovat nastavení jazyka pro náš portál. Po uplynutí data expirace se cookie automaticky odstraní, když navštívíte web, který jej vytvořil.

Soubory cookie první strany
Ty jsou nastaveny samotnou webovou stránkou (stejnou doménou jako v adresním řádku prohlížeče) a lze je číst pouze na této webové stránce. Tyto soubory cookie se obecně používají k ukládání informací (například nastavení), které se pak použijí při příštím navštívení webu.

Soubory cookie třetí strany
Soubory cookie třetích stran pocházejí od jiných poskytovatelů než od provozovatele webových stránek. Mohou být použity například ke shromažďování informací pro reklamu, uživatelsky definovaný obsah a statistiky webu.

Tyto webové stránky používají následující cookies:

Název cookie souboru

1P_JAR
APISID
CONSENT
DSID
HSID
IDE
LOGIN_INFO
NID
OTZ
PREF
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz
_dc_gtm_UA-51825327-2
_ga
_gid
_gmb_ga_test
_sm_au_c
_vwo_uuid_v2
llbcs
sf-trckngckie
sf-trckngckie
_dc_gtm_ID
_ga
_gat_ID
_gid
man-accept-cookies-notification
id
DSID
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF

e) Google Analytics
Tato internetová stránky používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies" (Google Analytics cookies) a tzv. cookies poskytovatele třetí strany (cookies na dvojklik). Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serveru ve Spojených státech. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu, především tedy funkce pro zobrazení reklamy, remarketing, impression report v síti Google Display, integraci manažerů kampaně dvojkliku nebo zpráv o službách v souladu s demografickými charakteristikami a zájmy. Pokud to bude vyžadováno zákonem nebo pokud určité třetí strany zpracovávají tyto údaje za Google, může Google informace, které má v držení, také předat třetím stranám. Google si nebude nikdy spojovat vaši IP adresu s jakýmikoliv jinými údaji.

Pokud použijete tuto webovou stránku, souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás nashromáždil Google způsobem popsaným a vymezeným výše. Chtěli bychom zdůraznit, že aby byla zlepšena ochrana údajů, používá naše webová stránka Google Analytics s příponou „anonymizeIp()", proto aby se dalo připojit k IP adresám a byly zpracovány ve zkrácené formě pro zabránění toho, aby byly během analýzy používání našeho webu použití přímo spojovány s určitou osobou. Můžete používání souborů cookie odmítnout prostřednictvím volby v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, budete moci vykonat svá práva spojená se sběrem údajů, zpracováním a použití systémem Google Analytics, které budou mít následky na budoucnost. Za tímto účelem si na svém prohlížeči můžete nainstalovat deaktivační plugin od Google Analytics. Ten zabrání Google Analytics ukládat informace o vašich webových stránkách.

Více informací a informací ohledně stažení a instalaci tohoto deaktivačního pluginu naleznete zde.

Případně může uživatel s mobilním zařízením využít variantu odhlásit cookies. Za pomocí tohoto odkazu cookies takto nastavíte, což znamená, že vaši aktivitu již nebude Google Analytics zaznamenávat.

Klikněte zde pro deaktivaci varianty odhlásit cookies od Google Analytics.

Google Analytics můžete pro zobrazení reklamy deaktivovat a přizpůsobit reklamu na síti Google display připojením k nastavení reklamy: https://www.google.de/settings/ads

f) Integrace pluginů sociálních médií (Facebook, Twitter)
Pluginy jsou počítačové programy, které jsou integrované do jiného softwarového produktu, jako je webová stránka, a které tím rozšiřují svou funkčnost. Téměř všechny pluginy aktuálně dostupné na trhu jsou vyvinuty operátory sítí sociálních médií. Základní funkcí těchto sítí je poskytovat svým uživatelům interakční a komunikační platformu, která je většinou zdarma.

Integrace pluginů sociálních médií však vede k tomu, že IP adresa a další transakční údaje (obecně datum, čas, adresa URL a prohlížeče) zaznamenají tyto služby jen díky tomu, že spustíte danou stránku – aniž byste klikli na plugin. Jde o případ registrovaných uživatelů dané služby a také návštěvníků webové stránky, kteří nemají registrovanou platnou službu u daného účtu, a tím i přijetí odpovídajících podmínek užívání. Pluginy sociálních médií také obecně používají cookies (viz bod d) pro identifikaci návštěvníků webové stránky. Tyto cookies jsou uloženy na vašem místním disku u dané navštívené webové stránky a jsou spuštěny, když webovou stránku navštívíte znovu. Identifikační čísla těchto cookies jsou automaticky převedena na tyto servery dané služby při každé návštěvě webové stránky s odpovídajícím pluginem i bez aktivního použití pluginu. Díky propojení daného identifikačního čísla cookie s webovou stránkou, k níž jste se připojili v minulosti, je možné sledovat chování při vyhledávání (profilování). Prostřednictvím sběru transakčních údajů uvedených výše by bylo možné například stanovit, jaký čas strávil daný uživatel s daným cookie. Tímto způsobem by služby sociálních médií byly schopny zaznamenat vaše aktivity na internetu.

Abychom tomu zabránili a lépe chránili vaše soukromí, používá naše webová stránka metodu dvojkliku, což je iniciativa od heise.de (zde naleznete více informací). Naše webová stránka zahrnuje pouze deaktivovaná tlačítka, která nezavádějí kontakt se službami, které nespadají do pluginů sociálních médií, a proto nemohou při spuštění našich webových stránek předat žádné údaje.

Jen když kliknete na jedno z tlačítek, tak proběhne aktivace a souhlasíte s komunikací s Facebookem, Twitterem nebo Google+. Druhým kliknutím můžete ihned sdílet obsah. Pokud jste se již přihlásili do jedné ze sociálních sítí, jejíž sociální plugin byste chtěli použít, u Facebooku a Google+ se to děje, aniž by se muselo spustit další okno. U Twitteru se objeví vyskakující okno, v němž můžete ve svém tweetu i tak stále editovat text.

Pokud se rozhodnete aktivovat a použít sociální plugin, snažte se předem zjistit, jak daný poskytovatel nakládá s vašimi údaji a jaká je jeho politika zpracování údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/, http://twitter.com/privacy).

Pozn.: Aktivace tlačítek platí pouze pro danou stránku a vybranou službu.

V daném nastavení také můžete trvale aktivovat různá tlačítka (klikněte na ikonku „ozubené kolečko"). Pro aktivaci vaší sociální sítě jen zatrhněte odpovídající políčko(-a). Také si můžete samozřejmě kdykoliv stáhnout tuto automatickou funkci prostřednictvím ikonky „ozubené kolečko".

Následuje stručný popis pluginů sociálních médií integrovaných na naší stránce.

Facebook
Facebook je sociální síť společnosti Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irsko). Na naší webové stránce jsme zavedli různé funkce Facebooku (jako „líbí se mi", „sdílet"). Funkce Facebooku poznáte podle loga Facebooku. V závislosti na druhu funkce je možné dodat další funkce (například, „líbí se mi", „doporučuji"). Svým Facebook přátelům a uživatelům Facebooku můžete říci, které články se vám líbí/doporučujete za použití tlačítka „líbí se mi". Pokud jste jako uživatel Facebooku do svých aplikací na Facebooku přidali lištu na doporučení, automaticky zveřejnujete své aktivity spojené s prohlížením na Facebooku ve svém kanálu novinek na své tzv. Timelině, jakmile se vám otevře na naší stránce lišta pro doporučení. Na Facebooku se pak lidé, které jste potvrdili, jakmile se aplikace instalovala, dozví, které naše články aktuálně čtete nebo jaký obsah na naší stránce aktuálně využíváte. Jednotlivé záznamy a také samotnou aplikaci můžete kdykoliv znovu na Facebooku odstranit. Jednotlivé „líbí se mi" daných Facebooku jsou také synchronizovány s příspěvky a články na naší stránce prostřednictvím Facebooku. Díky integraci tlačítka Facebook na naší stránce bude nastaveno přímé spojení a vaším prohlížečem nebo aplikací s Facebookovými servery a tlačítkem pro platnou funkci na Facebooku, která se odsud nahraje. Jak jsme již zmínili z úvodu, zde například Facebooku dostane informace ohledně toho, že byla spuštěna daná internetová stránka nebo byla využita daná služba. Pokud sami aktivně využíváte funkce Facebooku jako např. kliknutí na tlačítko „líbí se mi", je možné, že Facebook zpracovává další údaje včetně osobních údajů. Tímto způsobem může Facebook například umístit cookie, které může použít pro zjištění toho, že jste již v minulosti použili tlačítko „líbí se mi" na jiných internetových stránkách, které mají také integrovaná tlačítka na Facebooku. Pokud jste jako uživatel Facebooku na Facebooku ve stejnou dobu přihlášení, je také možné přiřadit přístup ke stránce vašemu Facebook profilu. Pokud kliknete na integrovaná tlačítka Facebook a pak se do Facebooku přihlásíte (nebo už jste přihlášení), může být informace ohledně „líbí se mi" nebo „doporučuji" zveřejněna na Facebooku na vašem profilu v krátké formě na vaší Timelině. Tímto způsobem může Facebook nasbírat a ukládat další údaje k použití. To může vést k tomu, že se uživatelské profily na Facebooku dostanou za úroveň toho, co sami na Facebooku vidíte. Pokud jste nedeaktivovali zabudované sociální pluginy, ale stále byste chtěli, aby Facebook zabránil přiřazení vaší návštěvy k naší webové stránce vašeho uživatelského účtu na Facebooku, odhlaste se prosím z vašeho uživatelského účtu na Facebooku dříve, než naši stránku navštívíte. V pravidlech ochrany osobních údajů na Facebooku můžete zjistit detaily o tom, které údaje Facebook sbírá pro své vlastní účely; tam budou další informace ohledně sběru údajů a zpracování na Facebooku a ohledně vašich práv, které se k tomu vztahují. Připojit se k pravidlům osobních údajů na Facebooku můžete prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.facebook.com/policy.php. Informace z Facebooku ohledně tzv. sociálních pluginů naleznete zde: http://on.fb.me/mAN33b.

Twitter
Twitter je mikro blogovací služba poskytovaná americkou společností Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Pomocí tlačítka Twitter bude zaveden přímý kontakt z vašeho prohlížeče se servery Twitter a tlačítkem, které se odsud bude nahrávat. Průběžně budou informace, které platná internetová stránka zobrazí, převedeny do Twitteru. I když zrovna nejste přihlášeni, znamená to, že Twitter může sbírat a také ukládat uživatelské údaje. Pokud kliknete na tlačítko Twitter a informaci „tweet" prostřednictvím okna Twitter, které se otevře, tak převedete tzv. „tweetované" informace společnosti Twitter. Tyto informace pak budou publikovány na uživatelském profilu Twitter. Další informace ohledně sběru údajů a zhodnocení a zpracování vašich údajů společností Twitter a také daných práv naleznete v pravidlech ohledně ochrany údajů Twitter, která jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://twitter.com/en/privacy

Omezení používání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účel, pro který jste nám své údaji poskytli.

6. Právní základ pro zpracování

Právní základ pro používání a ukládání vašich osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 7 EU Zásady obecné ochrany osobních údajů (GDPR) a také v souladu s § 13, odst. 2 Telemediengesetz (TMG - Německý zákon o telekomunikačních médiích). Vaše základní uživatelské údaje zpracováváme na základě a v souladu s ustanovením § 14 a 15 TMG, které představují právní závazek ve smyslu čl. 6, odst. 1(c) EU GDPR, kterému jako operátor webové stránky podléháme.

7. Převod osobních údajů

Díky používání uvedených funkcí si mohou orgány nacházející se v třetích zemích mimo Evropskou hospodářskou oblast (EEA) prohlédnout vaše údaje. V těchto zemích může být úroveň ochrany údajů nedostatečná, protože neexistuje rozhodnutí ohledně adekvátnosti ochrany údajů od Komise EU a žádné další vhodné záruky pro ochranu vašich osobních údajů.

Vaše údaje jsou převedeny do těchto třetích zemí na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 7 EU GDPR a § 13, odst. 2 TMG (Německý zákon o telekomunikačních médiích) nebo na základě ustanovení o výjimkách čl. 49, odst. 1 EU GDPR, které platí na základě aktivace dané platné funkce.

Vaše údaje si také mohou prohlédnout partnerské společnosti Skupiny MAN a VW a také externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují a technicky provozují tuto webovou stránku a systémy, které jsou s ní spojeny. Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů, byly s těmito společnostmi uzavřeny smlouvy o ochraně údajů.

Údaje mohou být zaslány státním orgánům v souladu se závaznými právními ustanoveními dané země.

8. Uchování údajů a jejich mazání

Osobní údaje propojené s vaší návštěvou naší webové stránky (viz body 1 a 2) se ukládají na dva roky, což se počítá od okamžiku, kdy byla naše webová stránka otevřena.

Jiné osobní údaje jsou uloženy až v okamžiku, kdy se odregistrujete nebo nás informujete, že už nebudete chtít danou funkci využívat.

Kromě toho jsou osobní údaje uloženy pouze, pokud to vyžadují zákonné či smluvní povinnosti údaje uchovávat.

9. Vaše práva

Máte právo být informován/a o údajích, které se k vám vztahují a právu své údaje opravit. Za předpokladu, že neexistují žádná zákonná ustanovení, která by byla proti nim, máte také právo na výmaz a blokování vašich údajů a také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů.

Protože sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo odvolat svůj souhlas, který jste již udělili. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít až do odvolání vliv na legálnost zpracování údajů vykonanou s vaším souhlasem.

Pokud je to potřeba, musíme ověřit vaši identitu, než budete moct zpracovat své požadavky.

Pokud se stalo, že i přesto, že jsme se snažili zachovat přesné a aktuální údaje, byly údaje uloženy v nesprávné podobě, tak tyto informace na vaši žádost opravíme.

V případě stížností je možné kontaktovat daný kontrolní úřad pro ochranu údajů.

10. Zabezpečení

Společnost MAN chrání vaše osobní údaje prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření proti náhodné či záměrné manipulaci, ztrátě, zničení či přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jako šifrování údajů se pravidelně vylepšuje v souladu s technologickým vývojem.

11. Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Společnost MAN zkontrolovala přímo propojené webové stránky v okamžiku vytvoření daného odkazu a přesvědčila se, že neobsahovaly žádná porušení zákona. Společnost MAN však nemá žádný vliv na obsah propojených webových stránek a není schopna je neustále sledovat. Proto společnost MAN nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek, které byly upraveny po vytvoření odkazu. Tato dohoda o ochraně osobních údajů neplatí pro propojené webové stránky jiných poskytovatelů.

12. Výhrada

Abyste udrželi krok s aktuálním vývojem internetu, společnost MAN může kdykoliv přizpůsobit toto prohlášení týkající se ochrany osobních údajů, zatímco budou dodrženy ustanovení legislativy spojené s ochranou osobních údajů.